icon

مستندات اقدامات

دژ در همکاری فعال با شرکای تجاری ، بیش از 10000 صفحه خاطی را در بسترهای مختلف مسدود کرده است که مستندات بعضی از این اقدامات را در قسمت زیر می توانید مشاهده کنید.

حذف محتوا

صفحه خاطی

before

بعد از اقدام حقوقی

after

مسدودسازی

صفحه خاطی

before

بعد از اقدام حقوقی

after